Chúng tôi trích dẫn một số điều khoản của lao lý để chị tham khảo như sau:
>>> điều kiện thành lập doanh nghiệp | thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài
Luật đơn vị năm 2014 quy định:
“Người xây dựng công ty là doanh nghiệp, cá nhân xây dựng hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp” (khoản 19 Điều 4)
doanh nghiệp, cá nhân sau đây không có quyền xây dựng và quản lý đơn vị tại Việt Nam:
“a) Cơ quan quốc gia, công ty thiết bị quần chúng. # Sử dụng tài sản nhà nước để thành lập đơn vị kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của điều khoản về cán bộ, công chức, viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, bộ đội chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hè sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an quần chúng VN, trừ những người nên cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của quốc gia tại doanh nghiệp;
d) Cán bộ chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp quốc gia, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của quốc gia tại doanh nghiệp khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; đơn vị không có nhân cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy hỏi cứu nghĩa vụ hình sự, chấp hành hình phạt tù đọng, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhận chức vụ hoặc làm công tác nhất quyết, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo lao lý của quy định về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có đòi hỏi, người đăng ký xây dựng doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh” (khoản 2 Điều 18)
Như vậy, không phải tất cả các cá nhân, công ty luật pháp tại khoản 19 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 đều biến thành người xây dựng công ty, nhưng chỉ cá nhân,tổ chức thành lập hoặc góp vốn xây dựng công ty không thuộc khoản 2 Điều 18 Luật công ty năm 2014 mới có quyền được xây dựng doanh nghiệp nhưng mà thôi.